Werkwijze

SeniorBeter is een praktijk waar ouderen met psychische klachten terecht kunnen. Een psycholoog en psychiater bekijken samen met u en eventueel uw partner of kinderen wat er aan de hand is. Dit wordt het intakegesprek genoemd. In aansluiting daarop stellen zij samen met u het behandelplan op.

Daarna start de behandeling tenminste als dit nodig en gewenst is. De behandeling bestaat uit gesprekken (gedragstherapie of interpersoonlijke therapie). Als het nodig is schrijft de psychiater medicatie voor.

“Het doel van de behandeling is u beter maken of op z’n minst het leven van alledag wat gemakkelijker te maken”

Verwijzen

Het is belangrijk dat u uw klachten eerst met uw huisarts bespreekt. Deze of een medisch specialist kan u verwijzen naar SeniorBeter. Zodra u bent verwezen, ontvangt u een brief waarin staat wanneer u een intake heeft met de psycholoog en psychiater. Meestal vindt dit op 1 dag plaats. Na 1 week volgt het uitslaggesprek. Hierin nemen we de bevindingen met u door en doen we een voorstel voor behandeling. Deze brief en behandelplan krijgt u mee.

Nood of crisis

Buiten kantoortijden en in het weekend kan in geval van nood of crisis, contact worden opgenomen met de eigen huisarts, de huisartsenpost of de crisisdienst

Waarneming

Er is onderlinge waarneming geregeld. Tijdens afwezigheid nemen de collega’s elkaars werkzaamheden waar. Daarnaast kan er een beroep worden gedaan op een vervangend psychiater van Vrij en Gevestigd.

Samenwerking

Samenwerking met anderen speelt een belangrijke rol in onze behandelvisie. Dit betekent bijvoorbeeld dat er veel aandacht is voor het op indicatie betrekken van gezin en familie bij de behandeling. Tevens hebben we nauwe samenwerkingen met onder andere verwijzende huisartsen, klinisch geriatrie CWZ, de buurtzorg, en met verpleeghuiszorg (stichting Pleijade). De praktijk is tevens aangesloten bij het regionale netwerk van vrijgevestigde psychiaters in de regio Nijmegen: Vrij en gevestigd.

Tarieven

Wij hanteren voor de behandelingen door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteiten) vastgestelde tarieven. Voor een overzicht van de door NZA tarieven verwijzen we naar de website van Vrij en Gevestigd (www. Vrijengevestigd.nl).

Klachtenregelingen

Wij doen onze uiterste best om goede zorg te leveren. Mochten er desondanks klachten bestaan dan nodigen we u uit deze met ons te bespreken. Ook kunt u beroep doen op de klachtenregelingen van onze beroepsverenigingen. Informatie de klachtenregeling vindt u op de website van de LVVP (www.lvvp.nl) en Vrij en Gevestigd (www.vrijengevestigd.praktijkinfo.nl)

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 is het verplicht voor vrijgevestigde praktijken om te beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. SeniorBeter heeft haar kwaliteitsstatuut getoetst aan de hiervoor geldende normen en voldoet aan de gestelde eisen. Voor inzage in dit document kunt u contact met ons opnemen.

Privacy

SeniorBeter vindt bescherming van persoonsgegevens belangrijk.
Wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG. Uw privacy is gewaarborgd.
Voor inzage in deze documenten kunt u met ons contact opnemen.